Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die gelden voor alle overeenkomsten die u met ons sluit. In deze algemene voorwaarden staat veel informatie die voor u als koper van belang kan zijn. Lees de algemene voorwaarden daarom goed door. Wij raden u bovendien aan om de algemene voorwaarden op te slaan of af te drukken en te bewaren, zodat u deze later nog terug kunt lezen. Deze voorwaarden zijn ook beschikbaar in de vorm van een PDF-bestand, zodat u ze makkelijker kunt opslaan en printen.

Artikel 1. Definities

1.1. Collalift: bv Collalift ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 64756564
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Collalift
1.3. Overeenkomst: een afspraak, overeenkomst of contract tussen Collalift en Klant, inclusief de Algemene Voorwaarden.
1.4. Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden.
1.5. Website: www.collalift.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Collalift zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Klant een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is Klant echter pas gebonden aan deze Algemene Voorwaarden als hij tijdig voor of bij het sluiten van de overeenkomst op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden is gewezen en de geldigheid heeft aanvaard.
2.3. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn deze voor Collalift alleen bindend indien en voor zover deze door Collalift® uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1. Indien blijkt dat bij de aanvraag of overeenkomst door Klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft Collalift® het recht de prijzen hierover aan te passen.
3.2. Aanbiedingen van Collalift® zijn geldig gedurende de op de Website aangegeven termijn.

Artikel 4. Prijzen & verzendkosten

4.1. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.
4.2. De verzendkosten bedragen 6,95 euro. Bij bestellingen boven 35,- euro worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
4.3. De verzendkosten zijn wel inbegrepen bij de uiteindelijke totaalprijs. De totaalprijs wordt weergegeven tijdens het bestelproces. Daar wordt ook aangegeven hoeveel de verzendkosten bedragen.
4.4. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 5. Totstandkoming van de Overeenkomst

5.1. De Overeenkomst komt pas tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Collalift® en het voldoen aan de daarbij door Collalift® gestelde voorwaarden.
5.2. Indien Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Collalift® x onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6. Uitvoering overeenkomst/levertijd

6.1.Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Klant het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Collalift® binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgaaf van redenen, te ontbinden. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product zijn dan voor rekening van Klant. Ons retouradres is:

Collalift B.V.
Rustenburgerweg 4
1646 WJ Ursem
info@collalift.nl
0251- 36 10 46

KvK nummer: 64756564
BTW nummer: NL8558.21.152B01
Bovendien mag het product niet geopend zijn. Dit vanwege hygiënische redenen. Het product is dan naar zijn aard niet langer retourneerbaar.
6.2. Collalift is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
6.3. In het bestelproces en op de Website wordt aangegeven op welke manier geleverd wordt.
6.4. De levertijd zal maximaal 30 dagen bedragen. Indien de levertijd langer dan 30 dagen duurt, verkrijgt Klant het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Indien Klant daar gebruik van maakt zal Collalift eventuele gedane betalingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding aan Klant terugbetalen.
6.5. Indien producten niet voorradig zijn en een levertijd van 5 werkdagen na ontvangst van de betaling niet haalbaar is, dan neemt Collalift contact met Klant op.
6.6. Ondanks onze inspanning u zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het zijn dat u een klacht heeft over onze dienstverlening of onze producten. Daarom raadt Collalift Klant aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen een redelijk termijn, schriftelijk dan wel per e-mail te melden. Zie hiervoor onze klachtenprocedure, artikel 14.
6.7. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.
6.8. Collalift® is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. Collalift® behoudt zich het eigendom van de geleverde goederen voor. Dit houdt in dat tot het moment dat de volledige betaling bij Collalift® binnen is, de goederen/producten eigendom van ons blijven.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

8.1. Klant dient de betalingen aan Collalift® volgens de in de bestelprocedure op de Website gegeven methoden te voldoen. Sommige methoden vereisen betaling vooraf, anderen betaling achteraf. Collalift® bepaalt per bestelling welke betaalmethode(n) beschikbaar zijn.
8.2. Eventuele door Klant na bezorging (nog) verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na bezorging van het product te worden voldaan.
8.3. Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
8.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.5. In bovenstaande gevallen heeft Collalift® voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Collalift® vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 9. Aansprakelijkheid Collalift®

9.1. De aansprakelijkheidsbepaling van het onderstaande artikel geldt alleen voor Klanten die natuurlijke of rechtspersonen zijn en handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.
9.2. De totale aansprakelijkheid van Collalift® jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.
9.3. Aansprakelijkheid van Collalift® jegens Klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
9.4. Buiten de in artikel 9.1 en 9.2 genoemde gevallen rust op Collalift® jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 9.1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Collalift®.
9.5. De aansprakelijkheid van Collalift® jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Collalift® onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Collalift® ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Collalift® in staat is adequaat te reageren.
9.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk (binnen 30 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Parmalux meldt.
9.7. In geval van overmacht is Collalift® niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 10. Garantie

10.1. Klant komen de rechten met betrekking tot garantie toe zoals die in Boek 7, titel 1 Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen. Deze garantie houdt in dat:
Wanneer u een product bij ons koopt heeft u ten allen tijde, mits u het product normaal gebruikt, recht op een goed product. Mocht een product niet aan uw verwachtingen voldoen dan zullen wij de garantiebepalingen uit het Burgerlijk Wetboek onverkort tegenover u nakomen. U dient daarvoor in ieder geval binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek contact met ons op te nemen.

Artikel 11. Informatie op Website

11.1. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Collalift® kan echter niet uitsluiten dat informatie niet juist en/of onvolledig is.

Artikel 12. Klachtenprocedure

12.1. U kunt uw klacht telefonisch, schriftelijk en/of per e-mail bij ons indienen, via de onderstaande contactgegevens. Zodra wij uw klacht hebben ontvangen sturen wij u daarvan een ontvangstbevestiging. Uiterlijk binnen drie dagen krijgt u een reactie op uw klacht. Dit kan de definitieve reactie zijn, maar ook een bericht dat uw klacht nog nader onderzocht moet worden. In dat laatste geval zal ook worden aangegeven wanneer u uiterlijk een definitieve reactie kunt verwachten.

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Voor zover door deze algemene voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Alkmaar.
13.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
13.4 Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Klantenservice

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Collalift B.V.
Rustenburgerweg 4
1646 WJ Ursem
info@collalift.nl
0251- 36 10 46

KvK nummer: 64756564
BTW nummer: NL8558.21.152B01